O nás

 

Naše  mateřská škola se nachází v obci Holohlavy (mezi Hradcem Králové a Jaroměří) a je umístěna v samostatné, dobře udržované budově v těsném sousedství s parkem. Ze všech stran je obklopena zelení. 
Od  1.9. 2011 jsme  trojtřídní mateřská škola, nejvyšší povolený počet zapsaných dětí je 68.

Budova školky je vytápěná ústředním topením na zemní plyn a má vlastní kuchyň. Mateřská škola je 3 třídní.
Děti pracují, cvičí a hrají si ve 2 větších a 1 menší třídě  a 2 velkých, pro pohybové aktivity, dobře vybavených prostorných hernách. K odpolednímu odpočinku slouží nejmenším dětem ložnice, starší děti mají relaxační program na molitanových matracích . Podle své potřeby spí,  "nespavci" krátce odpočívají a pak si jdou hrát. V MŠ probíhá celoročně výuka anglického jazyka podle metody Wattsenglish u dětí ve 2. a 3. třídě. Výuka angličtiny je bezplatná.
Stravování je zajištěno 3x denně dopolední a odpolední svačinou a obědem. Děti jedí v jídelně.
Pro pobyt dětí venku slouží převážnou většinu roku rozlehlá školní zahrada, vybavená průlezkami, pískovišti, domečky a zahradním nábytkem. Součástí zahrady je i ovocný sad a záhony, tato část louží pro environmentální vzdělávání dětí. Díky členitému terénu lze v zimě na zahradě sáňkovat a bobovat.
Mimoto je využíván i přilehlý školní park.


 

Provozovatelem mateřské školy je Obecní úřad Holohlavy.

Pedagogický dozor zajišťuje 6 učitelek , s péčí o dětí vypomáhá 1 školní asistentka, hrazená z projektu Personální podpora - Mateřská škola, Holohlavy financovaného z fondů EU a MŠMT. 
O úklid a drobnou údržbu zajišťují školnice a uklízečka a stravování kuchyňský personál.
 
Provoz školy je od 6.30 - 16.30h

Stravné za dítě na 1 den od 1. 9. 2020:
 

děti do 6 let  

polodenní stravování 31,- Kč

celodenní stravování  38,-Kč

 

děti, které během školního roku dosáhnou věku 7 let

polodenní stravování 33,- Kč

celodenní stravování  40,-Kč

 

Výše "školného" : 300,-Kč/ 1 měsíc

 

 

Režim dne:

6.30 - 8.30h       scházení dětí, volné hry, uvítání v   komunitním kruhu, ranní cvičení  (děti pčicházejí do MŠ nejpozději do 8.00h)

8.15 - 8.45h       přesnídávka 

8.30 - 9.45h       dopolední řízené činnosti

9.15 - 11.15h     pobyt venku 1. třída

9.30 - 11.30       pobyt venku 2. třída

9.45 - 11.45h     pobyt venku 3. třída

11.15 - 11.45    oběd 1. a 2. třída

11.45 - 12.15     oběd 3. třída

12.00 - 15.00h   odpolední odpočinek, individuální činnosti a činnosti nespavých dětí , svačina

15.00 - 16.30h   odpolední činnosti, volné hry, v případě příznivého počasí pobyt venku

 
 

Informační povinnost o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich  osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

Mateřská škola, Holohlavy, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nezbytné ke splnění účelu. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 • datové schránky w7jkrg3
 • emailem na adrese  ms.holohlavy@seznam.cz
 • nebo poštou na adrese Školní 124, Holohlavy, 503 03 Smiřice

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Helena Kuthanová, tel. č. 603 843 537, email: kuthanova.helena@gmail.com

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti a čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR udělený souhlas.
 2. Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona (školní matrika, doklady o přijímání dětí, průběh vzdělávání, docházka, stravování), podle zvláštních zákonů (podněty pro jednání OSPOD, podklady dětí pro vyšetření v PPP) a souhlasu (fotografie za účelem propagace školy a další).
 1. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem či není nutné ke splnění účelu (mzdy zaměstnanců, účetnictví).
 2. Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona a podle zvláštních zákonů.
 3. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje subjektu údajů jsou řádně technicky a organizačně zabezpečeny.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 6. Máte právo: 
  •  požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům,
  •  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u MŠ, Holohlavy jsou nepřesné),
  •  požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  •  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800