O nás

 

Naše  mateřská škola se nachází v obci Holohlavy (mezi Hradcem Králové a Jaroměří) a je umístěna v samostatné, dobře udržované budově v těsném sousedství s parkem. Ze všech stran je obklopena zelení. 
Od  1.9. 2011 jsme  trojtřídní mateřská škola, nejvyšší povolený počet zapsaných dětí je 68.

Budova školky je vytápěná ústředním topením na zemní plyn a má vlastní kuchyň. Mateřská škola je 3 třídní.
Děti pracují, cvičí a hrají si ve 2 větších a 1 menší třídě  a 2 velkých, pro pohybové aktivity, dobře vybavených prostorných hernách. K odpolednímu odpočinku slouží nejmenším dětem ložnice, starší děti mají relaxační program na molitanových matracích . Podle své potřeby spí,  "nespavci" krátce odpočívají a pak si jdou hrát. V MŠ probíhá celoročně výuka anglického jazyka podle metody Wattsenglish u dětí ve 2. a 3. třídě. Výuka angličtiny je bezplatná.
Stravování je zajištěno 3x denně dopolední a odpolední svačinou a obědem. Děti jedí v jídelně.
Pro pobyt dětí venku slouží převážnou většinu roku rozlehlá školní zahrada, vybavená průlezkami, pískovišti, domečky a zahradním nábytkem. Součástí zahrady je i ovocný sad a záhony, tato část louží pro environmentální vzdělávání dětí. Díky členitému terénu lze v zimě na zahradě sáňkovat a bobovat.
Mimoto je využíván i přilehlý školní park.


 

Provozovatelem mateřské školy je Obecní úřad Holohlavy.

Vzdělávání zajišťuje 6 učitelek , s péčí o dětí vypomáhají 2 asistentky pedagoga, a je také zřízena na část úvazku funkce školního asistenta, hrazená z projektu Šablony III - Personální podpora - Mateřská škola, Holohlavy financovaného z fondů EU a MŠMT. 
O úklid a drobnou údržbu zajišťují školnice a uklízečky a stravování kuchyňský personál.
 
Provoz školy je od 6.30 - 16.30h

Stravné za dítě na 1 den od 1. 9. 2021:
 

děti do 6 let  

polodenní stravování 31,- Kč

celodenní stravování  39,-Kč

 

děti, které během školního roku dosáhnou věku 7 let

polodenní stravování 33,- Kč

celodenní stravování  41,-Kč

 

Výše "školného" : 300,-Kč/ 1 měsíc

 

Ćeny za stravování od 1.5. 2022 :

Dítě  3 ( příp.2) - 6 let .......celodenní stravné  43,-Kč    (přesnídávka 9,-Kč, oběd 25,-Kč , odpolední svačina 9,- Kč  / 1 den

                                           polodenní stravné     34,-Kč    ( přesnídávka 9,-Kč , oběd 25,-Kč)

Dítě , které v daném školním roce dosáhne věku 7 let ( děti s odkladem povinné školní docházky)  

 celodenní stravné 46,-Kč ( přesnídávka 10,-kč, oběd 26,-Kč, odpolední svačina 10,-Kč

polodenní stravné  36,-Kč  ( přesnídávka 10,-Kč , oběd 26,-Kč).

 

Režim dne:

6.30 - 8.30h       scházení dětí, volné hry, uvítání v   komunitním kruhu, ranní cvičení  (děti pčicházejí do MŠ nejpozději do 8.00h)

8.15 - 8.45h       přesnídávka 

8.30 - 9.45h       dopolední řízené činnosti

9.15 - 11.15h     pobyt venku 1. třída

9.30 - 11.30       pobyt venku 2. třída

9.45 - 11.45h     pobyt venku 3. třída

11.00                 oběd 1. třída

11.20                 oběd  2. třída

11.40                 oběd 3. třída

(11.30)12.00 - 15.00h   odpolední odpočinek, individuální činnosti a činnosti nespavých dětí , svačina

15.00 - 16.30h   odpolední činnosti, volné hry, v případě příznivého počasí pobyt venku

 
 

Informační povinnost o zpracování osobních údajů

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich  osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

Mateřská škola, Holohlavy, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nezbytné ke splnění účelu. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

 • datové schránky w7jkrg3
 • emailem na adrese  ms.holohlavy@seznam.cz
 • nebo poštou na adrese Školní 124, Holohlavy, 503 03 Smiřice

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Helena Michková, tel. č. 603 843 537, email: kuthanova.helena@gmail.com

 1. Informační povinnost o zpracování osobních údajů

  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit.

  Cílem je hájit práva dětí a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich  osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

  Mateřská škola, Holohlavy, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje nezbytné ke splnění účelu. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

  datové schránky w7jkrg3

  emailem na adrese  ms.holohlavy@seznam.cz

  nebo poštou na adrese Školní 124, Holohlavy, 503 03 Smiřice

  Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Helena Michková, tel. č. 603 843 537, email: kuthanova.helena@gmail.com

  Informace o zpracování osobních údajů:

     
  1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti a čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR udělený souhlas.
  2. Pro zajištění vedení dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:

                    Jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu,                              popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě na území České republiky;;                     datum zahájení vzdělávání v MŠ; údaje o průběhu vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění dítěte; údaje o mimořádném nadání dítěte;                     údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou,  o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o                     zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

                 3. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem                       či není nutné ke splnění účelu (mzdy zaměstnanců, účetnictví).

                4.Osobní údaje se zpracovávají na základě školského zákona a podle zvláštních zákonů.

                5. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl                         zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

               6. Osobní údaje subjektu údajů jsou řádně technicky a organizačně zabezpečeny.

                7. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje                     zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o                     archivnictví a spisové službě.

                8. Máte právo: 
                    •  požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům,

                    •  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
                    •  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u MŠ, Holohlavy jsou nepřesné),
                    •  požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

                 9. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800