15.01.2018 14:12

Stanovisko ředitelky mateřské školy k docházce dětí, které vykazují známky onemocnění

Stanovisko ředitelky školy k docházce dětí do mateřské školy, které vykazují známky onemocnění.

Vážení rodiče!

Spolu s velkými výkyvy  teplot a počasí se začínají opět kolektivem šířit nemoci z nachlazení, převážně rýmy a kašel, kdy děti mohou být přenašeči infekčního onemocnění. Na základě stížnosti z řad rodičů  si dovoluji důrazně apelovat na skutečnost, že ve školním řádu mateřské školy, Holohlavy je zakotveno a vychází ze školského zákona, že rodiče mají povinnost vodit dítě do mateřské školy zdravé.

Cit.ze školního řádu:

15.3. Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. Je v zájmu zákonných zástupců a jejich dětí, aby nevodili své děti do MŠ s průjmy, zvracením a dalšími infekčními onemocněními nebo podezřením na ně. Zamezí se tak hromadnému šíření infekčním onemocněním. Stejně tak je žádoucí nahlásit v MŠ včas výskyt vší.

 

15.4. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

Žádný zaměstnanec mateřské školy nemá právo denně prohlížet všechny děti a vyřazovat z provozu ty, které se zdají býti nemocnými. Nejsme lékaři a diagnózy stanovovat nemůžeme, projevy nemoci ale na dětech samozřejmě v průběhu dne vidíme.

Jelikož ředitelům  mateřských škol nedává zákon mnoho nástrojů, jak zajistit prostředí v mateřské škole bez rizik nákazy dětí běžnými nemocemi, lze se řídit pouze stanoviskem MŠMT a zdravým rozumem všech zúčastněných a ohleduplností vás, zákonných zástupců.

Z citace ze stanoviska MŠMT vyplývá, že..(zač.citace)“ pokud mateřská škola bude plošně stanovovat doložení potvrzení o aktuálním zdravotním stavu dítěte, tak se dostává do konfliktu zájem na zajištění ochrany zdraví ostatních dětí v mateřské škole a právo dítěte na vzdělávání v mateřské škole. Dítě může být tím, že po nemoci bude „odmítnuto“ z toho důvodu, že jeho rodiče nepředložili potvrzení o aktuálním zdravotním stavu, na tomto svém právu na vzdělávání omezeno. To zvláště v situaci, kdy je vydání takovéhoto potvrzení zpoplatněno.

V uvedených situacích je třeba hledat rozumný kompromis mezi zájmem na ochraně zdraví ostatních dětí a právem na vzdělání. Kompromis založený na principu přiměřenosti.

Jak je uvedeno ve výše zmiňovaném stanovisku, lze neumožnit přítomnost dětí v mateřské škole, pouze pokud je skutečně ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí. Za takovéto ohrožení lze jistě považovat i vysokou míru nejistoty o zdravotním stavu dítěte. Nikoliv ale plošně – ve všech případech (kdy se dítě vrací třeba jen po krátké nemoci do mateřské školy), ale např. až v situaci, kdy bylo dítě dlouhodoběji nemocné, kdy prodělalo závažnější infekční onemocnění a jeví známky toho, že ještě není zdravé apod.

Podle našeho názoru tudíž není možné, aby školní řád stanovil nad rámec zákona takto širokou povinnost předkládat potvrzení o zdravotním stavu dítěte po každém onemocnění. Takovéto potvrzení lze – podle našeho názoru – vyžadovat pouze v odůvodněných případech….“(konec citace)

Učitelky vždy kontaktují zákonné zástupce dítěte, kterému zjevně není dobře, má teplotu, silně kašle  a nebo pokašlává celý den, má rýmu, kdy mu z nosu vytéká žlutý nebo zelený sekret, má průjem a nebo zvrací, vždy informují rodiče i o neobvyklých změnách nálad, náhlém nechutenství dítěte. Povinností zákonných zástupců je vodit dítě do mateřské školy zdravé. V případě opakovaného porušování školního řádu lze rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v MŠ podle par. 35 odst.1 písm. b. Školského zákona, vyjma dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 Děkuji Vám všem, kteří dodržujete školní řád, chováte se ohleduplně a nemocné dítě do školky nevodíte.

 

Renáta Smotlachová, řed.školy

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800